Skip to main content

Yintoni lento Ibubomi?
Wajikeleza ngathi unguJamelijojo
Wangqunga ngathi uyingqukuva ingqungelugquba
Wagqagramla ngathi lizulu lizongoma
Wagqagqazela ngathi lihashi lileqemdyarhweni
Wadidiza ngathi ubanjwe yindidane
Watatazela ngathi yintethe ibethwe sisitshi
Watatanyiswa waxeli teletele ixingezindongeni
Watotoba waxelixhego liphethwe ngamadolo
Wethuthunjelwa waxelisithuthuthu sithuthuthuthu
Wathothoza waxelunomathotholo ephelelwa ngamalahle
Wathozama waxelumtshakazi eyalwa emzini
Wathokombisa waxelinkwenkwe yenzenzima intombi
Wanyembethisa wangathufinciyeza elikrakrayo
Wenyakama wangathi uvindabezimbi
Wanyantsula waxeludyamluthi edlisela ngobuhle
Wegxuphuleka waxelimpukane ingenesidudwini
Wandigxezula ngathi ngumdlungu uvelekhasini
Wandigxelesha ngathungumndlwane urhalelubisi
Waxuxuzela waxelisisu sixakweziipesika ezikrwada
Waxumbululu waxelihagu iqubheludakeni
Waxazalala waxelixoxo lixheshwa sisilange

Thee Empire, The Poet

I wrote this when I was emotionally, psychologically, and physically bruised by a lot of things happening in the township.

What was going on in my mind was to ask questions and write statements in my way of dealing with the stress; a coping mechanism. I wrote, “HOW IS LIFE? WHAT IS LIFE?”

I want to encourage and inspire people that go through stuff that I go through right now.

Thee Empire, The Poet
Sandile Fanana

Leave a Reply