Skip to main content
Monthly Archives

January 2022

Sandile wearing traditional clothingStorytelling

Kanti Ubomi Obu Bunjani

Yintoni lento Ibubomi? Wajikeleza ngathi unguJamelijojo Wangqunga ngathi uyingqukuva ingqungelugquba Wagqagramla ngathi lizulu lizongoma Wagqagqazela ngathi lihashi lileqemdyarhweni Wadidiza ngathi ubanjwe yindidane Watatazela ngathi yintethe ibethwe sisitshi Watatanyiswa waxeli teletele ixingezindongeni Watotoba waxelixhego liphethwe ngamadolo…
Sandile Fanana
January 21, 2022